Nyereményjáték

Katicamatrica.hu Webáruház

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Bevezető

 

A Four Decor International SRL. a Katicamatrica.hu hivatalos Facebook oldalán nyereményjátékokat (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy

Giveaway”) szervez, amelyek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban:

„Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.

 

1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

A Nyereményjátékok szervezője a Four Decor International SRL

(székhely / értesítési cím: Vajda, Románia, továbbiakban: „Szervező”).

 

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

Weblap: https://www.katicamatrica.hu/

Facebook oldal: https://www.facebook.com/KaticaMatrica.Hu/

E-mail: info@katicamatrica.hu

 

2. A Játékszabályzat hatálya

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra,

valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt

vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban

igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

 

3. A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre:

3.1. A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki, aki a 18. életévét betöltötte

(a továbbiakban: „Játékos”), és

a.) csak a Facebookon megrendezésre kerülő Nyereményjáték esetében valós adatokkal

regisztrált Facebook-profillal rendelkezik;

b.) a kérdések helyes megválaszolását megelőzően adatait megadja, és a jelen

Játékszabályzatot elfogadja és az adott kiírásokban meghatározott kérdés(ek)re

helyesen válaszol, vagy

c.) a kiírásokban leírt feladatot elvégzi; és

d.) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott

kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

3.2. Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy

egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére,

valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a

törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői

felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

3.3. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező

cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak

szerinti közeli hozzátartozói, illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozói.

3.4. A Nyereményjátékokban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy

magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

3.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost,

továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi

eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

a.) a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy

egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy

b.) más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

3.6. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.5. pontban meghatározott eseteket saját

döntési jogkörében bírálja el.

3.7. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi

következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra

történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában

ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi

következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

4. A Nyereményjátékok időtartama:

4.1. A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint.

5. A Nyereményjátékok menete, nyeremények:

5.1. A Szervező által feltett kérdés(ek) helyes megválaszolásával vagy az aktuális

Nyereményjáték kapcsán meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a

jelen Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra

és részt vesz a sorsoláson.

5.2. Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a

megnyerhető nyereményt. A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett

nyeremény(ek)en (a továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem

sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

5.3. A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok

figyelmét, hogy a Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához

és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak

megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem

köteles.

 

6. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete:

6.1. A Nyeremények kisorsolására két tanú jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén.

6.2. A Nyeremények sorsolása gépi úton történik két tanú jelenlétében;

6.3. A Szervező minden Nyeremény esetében a Facebook oldalán, illetve a megadott

weboldalakon közzéteszi a Nyertesek nevét és lakóhelyükből a település

megnevezését, illetve közvetlenül e-mailen és/vagy telefonon értesíti a Nyerteseket.

Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a

Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a

soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről.

A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési

határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett

visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel

kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

6.4. A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő

visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel

(Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át vagy postai úton küldi el.

6.5. A Nyeremény(ek) - Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz

tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a

Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a

Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

6.6. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak

érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

6.7. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és

jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan

hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre

kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán, illetve

a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra

kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel

kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és

véglegesen lemondanak.

6.8. Szervező jogosult a Nyertesek nevét és lakóhelyük településének nevét a sorsolást

követően közzétenni a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő

weboldalakon, illetve Facebook oldalakon.

 

7. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

7.1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a

kiírásban szereplő Facebook, illetve weboldalak bármelyike technikai okokból

időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok

technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint

válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket

kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de

nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint

a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból

fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

7.2. A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak, kivéve ha a

Nyereményjáték kiírása ettől eltér. A Nyeremény(ek)hez kapcsolódó személyi

jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező

viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény(ek) átadásának

helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény(ek) felhasználásának esetleges

költségei) a Nyertest terhelik.

 

8. Személyes adatok kezelése

8.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes

adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos

adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget

biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről,

kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti

elérhetőségein.

8.2. A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen

Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy

személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék

lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

8.3. A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy

nevét és lakóhelye településének nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt

követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a

Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges

további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez

szükséges ideig és mértékben kezelje.

8.4. A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor

visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás

visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt

történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való

jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan

nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

8.5. A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá

ahhoz, hogy a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM

leveleket küldjön a Szervező szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a helyes

megfejtés beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám,

promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat.

8.6. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja

tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a

hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek

adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

tartalmazza. A Szervező a Játékosok adatait az egyes Nyereményjátékokban

kiosztásra kerülő Nyeremény átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett

tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

9.2. A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et

nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza,

vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint

más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban.

9.3. A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és

minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem

kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely

döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni

igényérvényesítésének lehetőségét.

9.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot,

vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja

vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges

módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen

szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy

ezekről megfelelően tájékozódjanak.

9.5. A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a

Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem

szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.

 

 

KaticaMatrica.hu

Az árak 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak.
S.C. Four Decor International S.R.L.
Adószám: RO30523710
Cégjegyzékszám: J05/1296/2012
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-81965/2014
Szerepelünk a ShopManian - Online Vásárlás

A(z) KaticaMatrica.hu megtalálható a GLAMI.hu-n

Kapcsolat

0652/ 212083 (vezetékes)
info@katicamatrica.hu
egyedi@katicamatrica.hu

Facebook